BASHKIA MALËSI E MADHE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni  Bashkia Malësi e Madhe  shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për:

Lloji i diplomës “Shkenca Agronomike/Inxhinierike”  ,” niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Shkencor/Profesional”

 

  • 1 pozicion “Specialist Kadastre”, pranë Njësisë Administrative Kelmend ,pjesë e Bashkisë Malësi e Madhe , Kategoria e pagës III-b.
  • 1 pozicion “Specialist Kadastre”, pranë Njësisë Administrative Gruemirë ,pjesë e Bashkisë Malësi e Madhe , Kategoria e pagës III-b.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM Kadastra (1)

 

Lloji i diplomës “Shkenca Agronomike/Inxhinierike,” niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Shkencor/Profesional”

  • 1 pozicion “Specialist Bujqësie”, pranë Njësisë Administrative Qendër ,pjesë e Bashkisë Malësi e Madhe , Kategoria e pagës III-b
  • 1 pozicion “Specialist Bujqësie”, pranë Njësisë Administrative Kastrat ,pjesë e Bashkisë Malësi e Madhe , Kategoria e pagës IV-a.

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Procedura Specialist Bujqesie