BASHKIA MALËSI E MADHE – VENDE TE LIRA PUNE

Institucioni Bashkia Malesi e Madhe, në zbatim të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, ka përfunduar procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil, për grupin e pozicioneve të shpallura për konkurrim :

 

3 pozicione “Inspektor Taksash pranë Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore ,”Bashkia Malesi e Madhe, Kategoria e pagës III-b

 

1 pozicion Inspektor Taksash pranë Njësisë Administrative Kastrat ,pjesë e Bashkisë Malësi e Madhe , Kategoria e pagës III-b

 

1 pozicion Inspektor Taksash pranë Njësisë Administrative Kelmend  ,pjesë e Bashkisë Malësi e Madhe , Kategoria e pagës IV-a

 

1 pozicion Specialist Taksash pranë Njësisë Administrative Shkrel ,pjesë e Bashkisë Malësi e Madhe , Kategoria e pagës IV-a

 

2 pozicione Inspektor Taksash pranë Njësisë Administrative Gruemirë ,pjesë e Bashkisë Malësi e Madhe , Kategoria e pagës III-b

 

Lloji i “Shkenca Juridike ose Ekonomike  ,” niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Shkencor/Profesional, pa kandidatë të përzgjedhur.