BASHKIA MALËSI E MADHE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni  Bashkia Malësi e Madhe  shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për 2 pozicione:

“Specialist Auditi  pranë Sektorit të Auditit,”

në Sektorin  e Auditit të Bashkisë Malësi e Madhe, Kategoria e pagës III-b

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike ,”ose “Shkenca Ekonomike”  niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Shkencor/Profesional”

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM 2 AUDITUES