BASHKIA MALËSI E MADHE – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Malësi e Madhe në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve per proceduren “Specialist Asetesh ” pjesë e Sektorit të Menaxhimit të Aseteve, Bashkia Malesi e Madhe, Kategoria e pagës III-b. për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

  1. Sabahet Harlicaj
  2. Zamira Hysa

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

  • Lloji i diplomës “Shkenca Juridike ”, niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional”

Kandidatët e kualifikuar njoftohen se testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Malësi e Madhe në datën 31.01.2020, ora 10:00.

Kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.