BASHKIA MALËSI E MADHE – SHPALLJE FITUESI

Institucioni Bashkia Malesi e Madhe, në zbatim të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, ka përfunduar procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil, për grupin e pozicioneve të shpallura për konkurrim

  • 1 pozicion “Specialist Bujqësie”, pranë Njësisë Administrative Qendër ,pjesë e Bashkisë Malësi e Madhe , Kategoria e pagës III-b

             ·         1 pozicion “Specialist Bujqësie”, pranë Njësisë Administrative Kastrat                 ,pjesë e Bashkisë Malësi e Madhe , Kategoria e pagës IV-a. 

,pa kandidatë të përzgjedhur.