BASHKIA MALËSI E MADHE – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i

ndryshuar dhe Kreut IV të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave

“Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë

ekzekutive”, Bashkia Malësi e Madhe , pas verifikimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve, që përmbushin kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të përcaktuar në shpalljen për konkurrim, shpall listën e kandidatëve që kualifikohen për të vazhduar fazën tjetër të proçedurës së pranimit në shërbimin civil, të renditur sipas rendit alfabetik, për  pozicionet:

 

 • 3 pozicione “Inspektor Taksash” pranë Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore ,”Bashkia Malesi e Madhe.
 1. Elona Smakaj
 2. Ermal Dushaj
 3. Rovena Taflaj
 • 1 pozicion “Inspektor Taksash” pranë Njësisë Administrative Kastrat ,pjesë e Bashkisë Malësi e Madhe.
 1. Eljaz Laçaj
 • 1 pozicion “Inspektor Taksash” pranë Njësisë Administrative Kelmend ,pjesë e Bashkisë Malësi e Madhe.
 1. Pa asnjë kandidat të përzgjedhur
 • 1 pozicion “Specialist Taksash” pranë Njësisë Administrative Shkrel ,pjesë e Bashkisë Malësi e Madhe.
 1. Tonin Bzhetaj
 • 2 pozicione “Inspektor Taksash” pranë Njësisë Administrative Gruemirë ,pjesë e Bashkisë Malësi e Madhe.
 1. Agim Reçaj
 2. Valdrin Vukaj

 

Kandidatët e kualifikuar njoftohen se testimi me shkrim do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Malësi e Madhe me date 06.01.2020, ora 11:00 , për kandidatët të kualifikuar për të vazhduar fazën tjetër të proçedurës së pranimit në shërbimin civil intervista e strukturuar me goje do të njoftohet ne faqen zyrtare.

 

 • Institucioni Bashkia Malesi e Madhe, në zbatim të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, ka përfunduar procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil, për grupin e pozicioneve të shpallura për konkurrim, “Lloji i diplomës “Shkenca Juridike ,” niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Shkencor/Profesional për 3 (tre) pozicione Sepcialist Jurist pranë Sektorit Juridik”, pa kandidatë të përzgjedhur.