BASHKIA MALËSI E MADHE – SHPALLJE FITUESI

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike ,” niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Shkencor/Profesional”  për 3 pozicione:

Specialist Jurist pranë Sektorit Juridik,”

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015,i ndryshuar me vkm nr.746 datë 19.12.2018 të Këshillit të Ministrave,Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Bashkisë Malësi e Madhe, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm :

  • Nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.