BASHKIA MALËSI E MADHE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA MALËSI E MADHE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE 

Pergjegjes Sektori Juridik ,

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Malesi e Madhe në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

 • Nuk ka kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit
 •    Konkurimi do të vazhdoj nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil
  • NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE

   Pergjegjes Asetesh ,

   Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

   Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Malesi e Madhe në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

  • Nuk ka kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit
 •      Konkurimi do të vazhdoj nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil
 • NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) 

  Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

  Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Malesi e Madhe në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

  • Nuk ka kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit per pozicionin “Specialist Integrimi ”

  Konkurimi do të vazhdoj nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil

 • NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE  

  Drejtor në Drejtorinë e Financës

  Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

  Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Malesi e Madhe , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

  – kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin

 • Drejtor në Drejtorine e Finances është:
  1. Altin Rrukaj

   

  Konkursi do të zhvillohet në datën.29.08.2020 ora 10 në ambientet e Institucionit Bashkia Malesi e Madhe .