Bashkia Lushnje Verifikim Paraprak

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Lushnje, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se per pozicionin

Specialist , lloji i diplomes “Arkitekt , inxhinier ” nuk ka kandidatura te perzgjedhura .

Per sa me siper njoftojme kandidatet se pozicioni eshte i hapur per proceduren e pranimit ne sherbimin civil