Bashkia Lushnje, vende te lira pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lushnje,shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

Specialist për financën

Njësia Administrative Hyzgjokaj

Specialiste për PAK/Ndihmën ekonomike , të ardhurat dhe ndjekjen e debive

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

Kategoria e pagës III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Shpallje per vende te lira