BASHKIA LUSHNJE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lushnje,shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

Specialist për Menaxhimin e tokes bujqesore

(Kategoria e pagës III-b)

Drejtoria e Zhvillimit Rural

Specialiste për Integrimin Europian dhe Ndihmën e huaj

Specialist për Arsimin, Rinine,Vullnetarizmin

Drejtoria e Pergjithshme e Integritetit, Politikave Sociale dhe Informimit

Kategoria e pagës III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Shpallje per vende te lira