BASHKIA LUSHNJE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 27 dhe të nenit 32, Kreu VI të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 118, datë 5.3.2014, Kreu VIII, Bashkia Lushnje shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritje ne detyre dhe pranimit në shërbimin civil ne kadegorine e larte drejturese për pozicionin:

 

Drejtor i Përgjithshëm – Drejtoria e Përgjithshme e Legjislacionit dhe Burimeve Njerëzore (Kategoria e pages II- a)

Përgjegjës, Zyra e Auditit të Brendshëm Kategoria e pagës III-a/1 .

Specialist për pagat dhe zbatim buxheti Drejtoria e Finances dhe Buxhetit Kategoria e pagës III-b

Specialist për Prokurimet Drejtoria Juridike dhe Prokurimet Kategoria e pagës III-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje vende te lira Bashkia Lushnje