BASHKIA LUSHNJE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lushnje,shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 

  • Specialist për Barazin Gjinore dhe Dhunën në Familje
  • Specialist për Shërbimet Shoqerore dhe Menaxhimit të Rastit Drejtoria e Shërbimit Social Kategoria e pagës III-b
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL.docx menaxh rasti