BASHKIA LUSHNJE, VENDE TE LIRA PUNE

 

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Institucioni Bashkia Lushnje shpall procedurat per ngritjen ne detyre, lëvizjes paralele dhe të pranimit ne sherbimin civil për pozicionin:

Drejtor në Drejtorinë e Buxhetit dhe Finances Kategoria e pagës II-b .

Specialist per buxhetin dhe shpenzimet Kategoria e pages III-b

Specialiste per ndjekjen e magazines dhe Aktiveve Kategoria e pages III-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL.Financ