BASHKIA LUSHNJE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lushnje,shpall procedurat e lëvizjes paralele,ngritje ne detyre dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 

  • 1 Drejtor drejtorie per Zhvillimin Rural (Kategoria e pages II- b)
  • 1 Pergjegjes Sektori i Konflikteve dhe Sherbimeve Bujqesore (Kategoria e pages III- a/1)  Drejtoria e Zhvillimit Rural
  • 1 Pergjegjes Njesia Per  Hartimin e Projekteve Dhe Integrimin Europian (Kategoria e pages III- a/1)
  • 1 Specialist per Politikat e Zhvillimit Ekonomik dhe turizmin (Kategoria e pages III-b)
  • 1 Specialist  për Integrimin Europian dhe Ndihmën e Huaj( Kategoria e pages III-b)  Njesia  Per  Hartimin e Projekteve Dhe Integrimin Europian
  • 1Specialist Finance/Arkiv-Protokoll-Njesia Administrative Hysgjokaj      ( Kategoria e pages III-b)
  • 1 Specialist per Strehimin Kategoria e pages III-b
  • 1 Specialist per transp. &licensa profesionale Kategoria e pages III-b    Drejtoria e Sherbimeve Publike
  •  Specialist per Sherbimet shoqerore dhe menaxhimit te rastit kategoria e pages III-b Drejtoria e  Sherbimit Sociale
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Kerkes_shpalljesh