BASHKIA LUSHNJE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, Bashkia Lushnje,shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

  • Specialist për Vlersimin e Detyrimit Tatimor për familjet

Njësia Administrative Dushk, Kategoria e pagës III-b

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL.docx specialist Dushk