BASHKIA LUSHNJE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Lushnje shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranim në shërbimit civil ne kategorin e ulet drejtuese për pozicionin:

  • Përgjegjës, Sektori Kontrollit dhe Zbatimit

Drejtoria e te Ardhurave Vendore

Kategoria e pagës III-a/1

 

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE.docx pergj sektori