BASHKIA LUSHNJE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lushnje,shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

 

Përgjegjës Sektori i Kontrollit dhe Zbatimit Drejtoria e të Ardhurave Vendore Kategoria e pagës III-a/1

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL.docx pergjegjes, sek kontrollit dhe zbatimit