BASHKIA LUSHNJE, VEND I LIRE PUNE

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lushnje, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 

Specialist per  Tatim-Taksat

                          Njesia Administrative Karbunare

Kategoria e pagës III-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL.nj.karbunare