Bashkia Lushnje, Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia përgjegjëse në Bashkine Lushnje në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidati fitues për pozicionin: Specialist pë Prokurimet .

 

Lloji i diplomës “ Juridik/Ekonomik “niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional”:

 

 

1. Znj. Stelina Saraçi

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia përgjegjëse në Bashkine Lushnje në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidati fitues për pozicionin: Specialist për pagat dhe zbatim buxheti .

 

Lloji i diplomës “ Ekonomik/Administrim Biznesi “niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional”:

 

 

1. Znj. Jonida Xheka

“Përgjegjës Menaxhimi Qëndrave Komunitare”

 

Në zbatim të nenit 26, pika 4, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikës 31 të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia përgjegjëse në Institucionin Bashkia Lushnje, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë njofton se:

– kandidati fitues është:

1. Z.Arber Kuka

Përgjegjëse, Sektori i Auditit të Brendshëm

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe stë Kreut II, të Vendimit Nr. Nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”.

Njësia përgjegjëse në Institucionin Bashkia Lushnje në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, njofton se:

– kandidati fitues është:

1. Znj.Flutura Mitri