BASHKIA LUSHNJE – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Lushnje në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

  • (Specialist),Lloji i diplomës “Juridik” niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional”

-Nuk ka kandidatura të përzgjedhura.Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

  • Drejtor në Drejtorinë e Politikave te Zhvillimit Ekonomik Vendor dhe Integrimi Europian

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Lushnje, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se  nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne ngritje ne detyre.