BASHKIA LUSHNJE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Lloji i diplomës “Inxhinieri Ndërtimi” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Lushnje në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.