BASHKIA LUSHNJE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 22 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe te Kreut II, te
Vendimit Nr. 243, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave,

  • Specialist, Lloji i diplomes “Ekonomik” niveli minimal i diplomes “Bachelor/Master
    Shkencor/Profesional”

Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Bashkine Lushnje ne perfundim te verifikimit
paraprak te kanoideteve, per permbusbjen e kushteve te pranimit ne sherbimin civil dhe kerkesave
te vecanta te shpallura ne shpalljen per konkurrim, njofton se kandidatet e kualifikuar per te
vazhduar fazen e dyte te testimit, jane:

1. Enkeleda Alla
2. Franceska Sula

Testimi me shkrim do te zhvillohet, ne ambientet e Bashkise Lushnje ne daten 08/03/2024 ora
11 :00 kandidatet te cilet kane grumbulluar ne vleresimin me shkrim me shume se gjysmen e pikeve
do te kalojne ne intervisten e strukturuar me goje.