BASHKIA LUSHNJE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

  •  Levizje Paralele dhe Pranim ne Sherbimin Civil (Specialist)
  • Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore” niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional”

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Lushnje në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.

 

  • Levizje Paralele dhe Pranim ne Sherbimin Civil (Specialist)
  • Lloji i diplomës ”Juridik/Agronomi” niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional”

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Lushnje në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e testimit, janë: 1.Lindita Deda

Testimi do të zhvillohet në datën 01/03/2024 ora 10:00 në ambientet e Bashkise Lushnje

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK   NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK. lev paralele