BASHKIA LUSHNJE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

(Specialist)

 

 

Lloji i diplomës ” Shkenca Sociale/ Psikologji” niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional”

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Lushnje në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

1.Donald Gjoka

2. Lindita Kerçuku

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkise Lushnje në datën 06/12/2023 ora 11:00 kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.