Bashkia Lushnje REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Lushnje

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Inxhinieri ,Ekonomik,Juridik” niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional”

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Lushnje në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

1.Adela Saraci

2.Ilmi Kajrani

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkise Lushnje në datën   14/08/2020 ora 10.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.