BASHKIA LUSHNJE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 25 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil”, si dhe te Kreut Vll, te Vendimit Nr.
243, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave.

Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Bashkine Lushnje ne perfundim te verifikimit
paraprak te kandidateve, per permbushjen e kushteve te levizjes paralele dhe kerkesave te
vecanta te shpallura ne shpalljen per konkurrim, njofton se per pozicionin Specialiste per
PAK/Ndihmen ekonomike , te ardhurat dhe ndjekjen e debive nuk ka kandidatura te
perzgjedhura.

Per sa me siper njoftojme kandidatet se pozicioni eshte i hapur per proceduren e pranimit ne
sherbimin civil.

 

Lloji i diplomes “Ekonomik” niveli minimal i diplomes “Bachelor/Master
Shkencor/Profesional”, Specialist ne kategorine ekzekutive.

Ne zbatim te nenit 22 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe te Kreut II, te
Vendimit Nr. 243, date 18/03/2015, re Keshillit te Ministrave,

Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Bashkine Lushnje ne perfundim te verifikimit
paraprak te kandidateve, per permbushjen e kushteve te levizjes paralele ne sherbimin civil dhe
kerkesave te vecanta te shpallura ne shpalljen per konkurrim, njofton se kandidatet e kualifikuar
per te vazhduar fazen e testimit, jane: Kristjana Leka 

Testimi do te zhvillohet ne daten 06/03/2024 ora 10:00 ne ambientet e Bashkise Lushnje.