BASHKIA LIBRAZHD, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr.152/ 2013 “Për nëpunësin civil“ i ndryshuar, Kreu IV, bashkia Librazhd pas perfundimit të vlerësimit të testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë, publikon listën e fituesve në pozicionet si më poshtë:

1. Artenca Gjura, Specialiste Jurist në Sektorin e Urbanistikës, 86 pike

2. Ardit Kullafi, Specialistë në Sektorin e Menaxhimit të Pyjeve dhe Kullotave, Drejtoria e Menaxhimit dhe Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave, 85 pike.

3. Naxhije Kaca, Specialiste në Sektorin Bujqësisë, Drejtoria e Bujqësisë,Ushqimit,

Administrimit të Ujitjes,Kullimit dhe Mjedisit, 84 pike

4. Pëllumb Zharri, Specialist në Sektorin e Mrojtjes Civile, 84 pike

5. Ada Biçaku,Specialiste, për Sigurinë Ushqimore , Drejtoria e Bujqësisë ,Ushqimit, Administrimit të Ujitjes, Kullimit dhe Mjedisit, 83 pike

6. Klorida Lleshi,Specialiste në Sektorin Juridik dhe Prokurimeve Publike, 83 pike

7. Adela Haskurti, Specialiste në Sektorin e Urbanistikës, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Teritorit,-Kategoria IV-a .82 pike

8. Drilona Bufi, Specialiste në Sektorin e Financës në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar,-Kategoria IV-a .82 pike

9. Fatime Mema, Specialiste, për Sigurinë Ushqimore , Drejtoria e Bujqësisë ,Ushqimit, Administrimit të Ujitjes, Kullimit dhe Mjedisit ,-Kategoria IV-a .82 pike

10. Ina Hoxha, Specialiste në Sektorin e Auditit të Brëndshëm -Kategoria 80 pike

11. Mersin Golikja, Specialist në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore, -80 pike

12. Ani Teta, Specialist në Sektorin e Projektimit, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Teritori 79 pike

13. Kujtim Kurti, Specialist Bujqësie ,në Njësinë Administrative Qëndër 79 pike

14. Lavdurie Hoxha, Specialist, në Drejtorinë e Projekteve, Integrimit Europian dhe Informimit Publik ,78 pike

15. Rezearta Hunçi, Specialiste, për Barazinë Gjinore ,Sektori I Ndihmës Ekonomike dhe Mbrojtjes Sociale, Drejtoria e Shërbimeve Sociale 77 pike

16. Elida Karaj, Specialiste Administratore Shoqërore në Njësinë Administrative Qëndër ,76 pike

17. Arjan Tola, Specialist në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore, -73 pike

18. Elton Faqolli,Specialist në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore, 73 pike

19. Ervis Nezha ,Specialistë në Sektorin e Buxhetit në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar ,74 pike

20. Ervis Sejdini,Specialist, në Sektorin e Menaxhimit të Ujitjes dhe Mjedisit, Drejtoria e Bujqësisë, Ushqimit,Administrimit të Ujitjes dhe Mjedisit,76 pike.

21. Genci Topi, Specialist në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore, 76 pike

22. Ilmi Çepi, Specialist Mjedisi në Sektorin e Menaxhimit të Ujrave , Mjedisit dhe Mbetjeve urbane në Drejtorinë e Buqësisë, Administrimit të Ujitjes,Kullimit dhe Mjedisit, 71 pike.

23. Marsida Muça, Specialiste në Sektorin e Projektimit, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Teritorit -74 pike.