BASHKIA LEZHË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, kategoria ekzekutive për grupin e pozicioneve:

 

 

 1. Specialist i Kontrollit dhe Verifikimit në Terren në Sektorin e Kontrollit dhe Verifikimit në Terren, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria III-b.
 2. Specialist i Kontrollit dhe Verifikimit në Terren në Sektorin e Kontrollit dhe Verifikimit në Terren, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria III-b.
 3. Specialist i Kontrollit dhe Verifikimit në Terren në Sektorin e Kontrollit dhe Verifikimit në Terren, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria III-b.
 4. Specialist i Kontrollit dhe Verifikimit në Terren në Sektorin e Kontrollit dhe Verifikimit në Terren, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria III-b.
 5. Specialist i Kontrollit dhe Verifikimit në Terren në Sektorin e Kontrollit dhe Verifikimit në Terren, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria III-b.
 6. Specialist i Kontrollit dhe Verifikimit në Terren në Sektorin e Kontrollit dhe Verifikimit në Terren, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria III-b.
 7. Specialist i Kontrollit dhe Verifikimit në Terren në Sektorin e Kontrollit dhe Verifikimit në Terren, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria III-b.
 8. Specialist i Kontrollit dhe Verifikimit në Terren në Sektorin e Kontrollit dhe Verifikimit në Terren, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria III-b.
 9. Specialist i Mbledhjes së Borxheve në Sektorin e Mbledhjes dhe Menaxhimit të Borxhit, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria III-b.
 10. Specialist në Sektorin e Regjistrimit të Biznesit, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria III-b
 11. Specialist në Sektorin e Regjistrimit të Biznesit, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria III-b

Për më tepër klikoni në linkun  e bashkangjitur : 1.Shpallje Taksa