BASHKIA LEZHË – VENDE TË LIRA PUNE

Bashkia Lezhë, ka  shpall procedurën e konkurimit për grupin e pozicioneve të shpallura për konkurrim , “Lloji i diplomës Shkenca Shoqerore, niveli minimal i diplomes Bachelor”

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, kategoria ekzekutive për grupin e pozicioneve:

  • 1. Specialist i Arkivit, Sektori i Protokoll-Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, kategoria IV-a.
  • 2. Specialist Protokolli, Sektori i Protokoll-Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore,kategoria IV-a.
  • 3. Specialist Protokolli, Sektori i Protokoll-Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore,kategoria IV-a.
  • 4. Specialist Protokolli, Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Drejtoria e Bujqësisë, Ujitjes dhe Administrimit të Pyjeve, kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur:1.Shkenca Shoqerore Protokoll-Arkivi