BASHKIA LEZHË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  1. Përgjegjes i Sektorit të Përputhshmërisë Ligjore dhe Përfaqësimit, Drejtoria Juridike – Kategoria III-a.
  2. Përgjegjes i Sektorit të Aseteve, Drejtoria Juridike-Kategoria III-a

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LËVIZJE PARALELE      

                                 

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

NGRITJE NË DETYRË

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

pranim nga jashtË sherbimit civil

17.02.2020

 

24.02.2020

 

24.02.2020

 

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :1. Publikim vendi i lire P.Sektori