BASHKIA LEZHË – VENDE TE LIRA PUNE

Lloji i diplomës “Ekonomik/ Finance/ Kontabilitet”

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, kategoria ekzekutive për grupin e pozicioneve:

  1. Specialist për Hartimin e Pagave, Sektori i Hartimit, Zbatimit të Buxhetit dhe Pagave, Drejtoria e Finances dhe Buxhetit, Bashkia Lezhë-kategoria III-b.
  2. Specialist për Hartimin e Pagave dhe Ndihmen Ekonomike, Sektori i Hartimit, Zbatimit të Buxhetit dhe Pagave, Drejtoria e Finances dhe Buxhetit, Bashkia Lezhë-kategoria III-b.
  3. Specialist për të Ardhurat, Sektori i Kontabilitetit, Drejtoria e Finances dhe Buxhetit, Bashkia Lezhë-kategoria III-b.
  4. Specialist për Shpenzimet, Sektori i Kontabilitetit, Drejtoria e Finances dhe Buxhetit, Bashkia Lezhë-kategoria III-b.
  5. Specialist për Magazinen dhe Inventaret, Sektori i Kontabilitetit, Drejtoria e Finances dhe Buxhetit, Bashkia Lezhë-kategoria III-b.

Për më tepër klikoni në linkun  e bashkangjitur  :1.Shpallje Financa