BASHKIA LEZHË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i
ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015,
Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil,
Udhërit nr.3 datë 03.01.2024 të Kryetarit të Bashkisë “Për miratimin e strukturës,
organikës, emërtimet e pozicioneve, klasat për çdo pozicion pune për administratën e
bashkisë, të njësive administrative, të institucioneve vartëse dhe të punonjësve të njësive
të shërbimeve për vitin 2024”, i ndryshuar, Planit të Pranimeve në Shërbimin Civil të
vitit 2024, miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.49, datë 16.01.2024, i
ndryshuar,

Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në
shërbimin civil, kategoria ekzekutive, për pozicionet:
1. Specialist Jurist në Sektorin e Përputhshmërisë Ligjore dhe Përfaqësimit,
Drejtoria Juridike, Bashkia Lezhë -kategoria III-b,
2. Specialist Jurist në Sektorin e Përputhshmërisë Ligjore dhe Përfaqësimit,
Drejtoria Juridike, Bashkia Lezhë -kategoria III-b.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1.Shpallje Specialistë, Drejtoria Juridike