BASHKIA LEZHË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i
ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015,
Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil,
Udhërit nr.3 datë 03.01.2024 të Kryetarit të Bashkisë “Për miratimin e strukturës,
organikës, emërtimet e pozicioneve, klasat për çdo pozicion pune për administratën e
bashkisë, të njësive administrative, të institucioneve vartëse dhe të punonjësve të njësive
të shërbimeve për vitin 2024”, i ndryshuar, Planit të Pranimeve në Shërbimin Civil të
vitit 2024, miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.49, datë 16.01.2024, e
ndryshuar, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në
shërbimin civil, kategoria ekzekutive për pozicionet:

  •  Specialist për Hartimin dhe Ndjekjen e Buxhetit, Sektori i Hartimit, Zbatimit
    të Buxhetit dhe Pagave, Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, Bashkia Lezhë,
    Kategoria IV-a,
  •  Specialist Finance, Sektori i Personelit dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria
    e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, Bashkia Lezhë, Kategoria
    III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1.Shpallje Financa