BASHKIA LEZHË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i
ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015,
Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil,
Udhërit nr.3 datë 03.01.2024 të Kryetarit të Bashkisë “Për miratimin e strukturës,
organikës, emërtimet e pozicioneve, klasat për çdo pozicion pune për administratën e
bashkisë, të njësive administrative, të institucioneve vartëse dhe të punonjësve të njësive
të shërbimeve për vitin 2024”, Planit të Pranimeve në Shërbimin Civil të vitit 2024,
miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.49, datë 16.01.2024, i ndryshuar,
Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil,
kategoria ekzekutive për pozicionet:

1. Specialist në Sektorin e Dhënies dhe Monitorimit të Lejeve Zhvillimore,
Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban, Bashkia Lezhë,
Kategoria III-b.
2. Specialist për Hartimin e Projekteve, Sektori i Hartimit të Projekteve,
Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban, Bashkia Lezhë,
Kategoria III-b.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR:  Shpallja