BASHKIA LEZHË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, kategoria ekzekutive për grupin e pozicioneve te administrimit te pergjithshem:

  • Lloji i diplomës “ Shkenca Shoqerore /Shkenca Sociale / Turizem / Arte / Mësuesi”,  Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 1. Shpallje Turizmi,Kultura, Arsimi