BASHKIA LEZHË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i
ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015,
Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil,
Udhërit nr.633 datë 30.12.2022 të Kryetarit të Bashkisë “Për miratimin e strukturës,
organikës , emërtimet e pozicioneve, klasat për çdo pozicion pune për administratën e
bashkisë , të njësive administrative, të institucioneve vartëse dhe të punonjësve të
njësive të shërbimeve për vitin 2023”, Planit të Pranimeve në Shërbimin Civil të vitit
2023, miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.02, datë 06.01.2023, Bashkia
Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, kategoria
ekzekutive për pozicionin:
1. Specialist Finance, Sektori i Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Drejtoria e
Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Bashkia Lezhë, Kategoria IV-a.

1. Specialist Inxhinier Gjeodet/Topograf në Sektorin e Administrimit dhe
Mbrojtjes së Pronave, Drejtoria e Administrimit të Aseteve dhe Kadastrës,
Bashkia Lezhë, Kategoria III-b.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

1.Shpallje Financa

1.Shpallja