BASHKIA LEZHË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, kategoria ekzekutive për grupin e pozicioneve:

  1. Specialist Veterinar në Sektorin e Mbrojtjes së Konsumatorit, Kontrollit Veterinar dhe Ushqimor, Bashkia Lezhë-kategoria IV-a.
  2. Specialist Veterinar në Sektorin e Mbrojtjes së Konsumatorit, Kontrollit Veterinar dhe Ushqimor, Bashkia Lezhë-kategoria IV-a.
  3. Specialist Veterinar në Sektorin e Mbrojtjes së Konsumatorit, Kontrollit Veterinar dhe Ushqimor, Bashkia Lezhë-kategoria IV-a.
  4. Specialist Veterinar në Sektorin e Mbrojtjes së Konsumatorit, Kontrollit Veterinar dhe Ushqimor, Bashkia Lezhë-kategoria IV-a.

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 1.Shpallje veterinari