BASHKIA LEZHË – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL KATEGORIA EKZEKUTIVE

Lloji i diplomës “ Shkenca Juridike, Agronomi, Niveli minimal i
diplomës “Bachelor”

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015,Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil,kategoria ekzekutive për grupin e pozicioneve:

1. Specialist i Bujqësisë, Pyjeve dhe Ujitjes, në Njësinë Administrative Shenkoll,kategoria IV-b
2. Specialist i Bujqësisë, Pyjeve dhe Ujitjes, në Njësinë Administrative Shengjin,kategoria IV-b
3. Specialist i Bujqësisë, Pyjeve dhe Ujitjes, në Njësinë Administrative Blinisht,kategoria IV-b
4. Specialist i Bujqësisë, Pyjeve dhe Ujitjes, në Njësinë Administrative Kallmet,kategoria IV-b

Për të dy Procedurat (lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil)
aplikohet në të njëjtën kohë!

Afati për dorëzimin e Dokumenteve:Lëvizje paralele 18.09.2020

Afati për dorëzimin e Dokumenteve:Pranim në shërbimin civil23.09.2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 1. Shpallje Specialist Bujqesie ne Njesi Administrative