BASHKIA LEZHË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:
1. Përgjegjes i Sektorit të Kujdesit Social & Njesisë Mbrojtjes së Femijeve, Drejtoria e Sherbimit dhe Kujdesit Social – Kategoria III-a/1

Per me teper klikoni ne linkun e bashkangjitur:  P.Sektori Kujdesit Social