BASHKIA LEZHË – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL KATEGORIA EKZEKUTIVE

  • Lloji i diplomës “ Shkenca Sociale/Shkenca Shoqerore, Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, kategoria ekzekutive për pozicionet:

1. Specialist i Ndihmës Ekonomike, Sektori i Ndihmes Ekonomike & Paaftësisë së Kufizuar, Drejtoria e Sherbimit dhe Kujdesit Social, kategoria IV-a

2. Specialist i Mbrojtjës Femijëve, Sektori i Kujdesit Social dhe Njesisë Mbrojtjes së Femijeve Drejtoria e Sherbimit dhe Kujdesit Social, kategoria IV-a

3. Specialist i Strehimit Social, Kordinimit & Informacionit Sektori i Kujdesit Social dhe Njesisë Mbrojtjes së Femijeve Drejtoria e Sherbimit dhe Kujdesit Social, kategoria IV-a

4. Koordinatore per dhunen ne familje, Sektori i Kujdesit Social dhe Njesisë Mbrojtjes së Femijeve Drejtoria e Sherbimit dhe Kujdesit Social, kategoria IV-a

Afati për dorëzimin e Dokumenteve:

Lëvizje paralele

20.03.2020

Afati për dorëzimin e Dokumenteve:

Pranim në shërbimin civil

25.03.2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 1. Shpallje Sherbimi Social