BASHKIA LEZHE-VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Lezhë, ka vendosur të shpallë proçedurën e konkurimit për pozicionin e shpallura për konkurrim ne kategorine e ulet drejtuese, “Lloji i diplomës Master Shkencor në Inxhinieri Agrare”

 Për këtë arsye, në përputhje me Ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, dhe aktet nënligjore dalë në bazë e në zbatim të tij, kërkojmë publikimin në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”.

Për më tepër klikoni në linkun e  bashkangjitur-  Shpallje Pergjegjes Sektori Kadastre