BASHKIA LEZHË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II
dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “ Për plotësimin e vendeve
të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Urdhërit nr.3 datë 03.01.2024 të Kryetarit të
Bashkisë “Për miratimin e strukturës, organikës, emërtimet e pozicioneve, klasat për çdo pozicion
pune për administratën e bashkisë, të njësive administrative, të institucioneve vartëse dhe të
punonjësve të njësive të shërbimeve për vitin 2024”, i ndryshuar, planit të pranimeve në shërbimin
civil të vitit 2024, miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.49, datë 16.01.2024, Bashkia
Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil
për pozicionin:

  • Drejtor në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, në Bashkinë Lezhë -Kategoria II-b

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1. Publikim vendi i lire per Drejtor Taksave