BASHKIA LEZHË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i
ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015,
Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil,
Udhërit nr.3 datë 03.01.2024 të Kryetarit të Bashkisë “Për miratimin e strukturës,
organikës, emërtimet e pozicioneve, klasat për çdo pozicion pune për administratën e
bashkisë, të njësive administrative, të institucioneve vartëse dhe të punonjësve të njësive
të shërbimeve për vitin 2024”, Planit të Pranimeve në Shërbimin Civil të vitit 2024,
miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.49, datë 16.01.2024, Bashkia Lezhë
shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, kategoria
ekzekutive për pozicionin:
1. Specialist Inxhinier/Gjeodet, në Sektorin e Funksioneve Mbështetëse,
Drejtoria e Bujqësisë, Ujitjes dhe Administrimit të Pyjeve, Bashkia Lezhë,
Kategoria IV-a.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1.Shpallja