BASHKIA LEZHË, VEND I LIRE PUNE

 • Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i
  ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015,
  Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil,
  Udhërit nr.633 datë 30.12.2022 të Kryetarit të Bashkisë “Për miratimin e strukturës,
  organikës, emërtimet e pozicioneve, klasat për çdo pozicion pune për administratën e
  bashkisë, të njësive administrative, të institucioneve vartëse dhe të punonjësve të njësive
  të shërbimeve për vitin 2023”, i ndryshuar, Planit të Pranimeve në Shërbimin Civil të
  vitit 2023, miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.02, datë 06.01.2023, i
  ndryshuar, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në
  shërbimin civil, kategoria ekzekutive për pozicionin:
 •   Specialist në Drejtorinë e Emergjencave Civile, Bashkia Lezhë, Kategoria IV-a.
 •   Specialist i Bujqësisë, Pyjeve dhe Ujitjes, në Njësinë Administrative Kolsh, Bashkia Lezhë, kategoria IV-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

1.Shpallje Emergjencat Civile

1.Shpallja