BASHKIA LEZHË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i
ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015,
Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil,
Udhërit nr.633 datë 30.12.2022 të Kryetarit të Bashkisë “Për miratimin e strukturës,
organikës, emërtimet e pozicioneve, klasat për çdo pozicion pune për administratën e
bashkisë, të njësive administrative, të institucioneve vartëse dhe të punonjësve të njësive
të shërbimeve për vitin 2023”, Planit të Pranimeve në Shërbimin Civil të vitit 2023,
miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.02, datë 06.01.2023, i ndryshuar,
Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil,
kategoria ekzekutive për pozicionin:

1. Specialist në Sektorin e Shërbimeve dhe Mbikëqyrjes së Sipërmarrjeve të
Pastrimit dhe Gjelbërimit, Drejtoria e Shërbimeve Publike,
Infrastrukturës, Transportit dhe Mjedisit, Bashkia Lezhë, Kategoria IV-a.

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

1.Shpallje Sherbimet Publike