BASHKIA LEZHE, VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II,
të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të
Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim,
njofton pozicionin:

1. Përgjegjës i Sektorit të Regjistrimit, Vlerësimit, Verifikimit dhe Kontrollit në Terren të
Tatimpaguesve, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore-Kategoria III-a.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të
veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka
kandidatura të përzgjedhura. Pozicioni i mësipërm është i hapur për procedurën e ngritjes në
detyrë dhe pranimit në shërbimin civil.