BASHKIA LEZHË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Planit të Pranimeve në
Shërbimin Civil të vitit 2022, miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.111, datë 02.02.2022, i ndryshuar, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë në shërbimin
civil për pozicionin:

1. Përgjegjës i Sektorit të Kujdesit Social dhe Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve, Drejtoria e Shërbimit dhe Kujdesit Social – Kategoria III-a/1

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

1. Publikim vendi i lire P.Sektori