BASHKIA LEZHË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Planit të Pranimeve në
Shërbimin Civile të vitit 2022, miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.111, datë 02.02.2022, i ndryshuar, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë në shërbimin
civil për pozicionin:

Drejtor në Drejtorinë e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, në Bashkinë Lezhë-Kategoria II-b.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

1. Publikim vendi i lire