BASHKIA LEZHË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr.
243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e
provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit
për Shërbimin Civil në Bashkinë Lezhë të datës 25.04.2024, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë,
në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për shpalljen e shpallur për
konkurim, për pozicicionet:

1. Specialist në Sektorin e Dhënies dhe Monitorimit të Lejeve Zhvillimore, Drejtoria e
Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban, Bashkia Lezhë, Kategoria III-b.

2. Specialist për Hartimin e Projekteve, Sektori i Hartimit të Projekteve, Drejtoria e
Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban, Bashkia Lezhë, Kategoria III-b.

Lista e kandidatëve fitues për pozicionin:

  •  Specialist në Sektorin e Dhënies dhe Monitorimit të Lejeve Zhvillimore, Drejtoria e
    Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban, Bashkia Lezhë, Kategoria III-b.
    Lista e kanditatëve fitues është si më poshtë:
    1. Behar Shpendi
    Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra.